Godišnji program rada škole za školsku 2023/2024. godinu

GPRŠ_OŠ_GRBAVICA_II_23_24_FINAL

 

Zakon o Osnovnom odgoju i obrazovanju

Zakon o OOiO-Novi-Sluzbene-novine-br-23-15-06-2017-Zakon-OO

 

Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju

Novi Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju

 

Pravilnik o radu JU OŠ Grbavica II

Pravilnik o radu – konačna verzija Oktobar 2020

 

Ustav Kanton Sarajevo

 

Protokol o postupanju u situacijama nasilja u školi

 

Pravilnik o ocjenjivanju nastavnika

 

Poslovnik o radu Školskog odbora

 

Odluka o isplati naknade za rad komisije za prijem

 

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Usluga dostavljanja pripremljene hrane u škole za 2021 godinu

 

Pravilnik o zaštiti od požara

 

 

Poslovnik o radu Konkursne komisije

Poslovnik o radu Konkursne komisije

 

 

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije

 

Pavilnik o vlastitim prihodima

Pravilnik o vlastitim prihodima

 

PLAN INTEGRITETA OŠ GRBAVICA 2

PLAN INTEGRITETA OŠ GRBAVICA 2

 

PRAVILNIK O RADU SA UNUTRAŠNJOM ORGANIZACIJOM I SISTEMATIZACIJOM RADNIH MJESTA JU OSNOVNA ŠKOLA “GRBAVICA II”SARAJEVO

Pravilnik o radu JU OŠ GRBAVICA II

 

Odluka o zabrani pušenja

Odluka o zabrani pušenja

 

Interni akt o zaštiti na radu JU OŠ Grbavica II Sarajevo

Interni akt o zaštiti na radu JU OŠ Grbavica II Sarajevo

 

Ostale propise možete pronaći na slijedećem linku