OPĆI PODACI O ŠKOLI

NAZIV ŠKOLE: Javna ustanova Osnovna škola “Grbavica II”
SJEDIŠTE ŠKOLE: Sarajevo, Behdžeta Mutevelića bb
OSNIVAČ ŠKOLE: Kanton Sarajevo
TIP ŠKOLE: Redovna osnovna škola od I do IX razreda

OBLIK OBRAZOVANJA

– Razredna nastava, od I do V razreda
– Predmetna nastava, od VI do IX razreda
– Produženi boravak za učenike od I do V razreda

Osnovni sadržaj rada škole će biti odgojno-obrazovni nastavni proces kroz redovnu, izbornu, fakultativnu, dopunsku, projektnu i instruktivnu nastavu.

RAZVOJ ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

Razvojni program JU OŠ „Grbavica II“ baziran je na ideji Kvalitetne škole koja ja nastala kao rezultat promjena koje su se dogodile i koje se događaju izvan školskih zidova, u društvu.

Kvalitetna škola je koherentna mikroorganizacija u kojoj se osiguravaju sva potrebna prava učenika (ljudska prava, učenje, rast, razvoj, odgoj, saradnja) koja se realiziraju uz njihovu pomoć, pomoć nastavnika, roditelja, školske uprave i lokalne zajednice.

MISIJA ŠKOLE:

Nastavnici, učenici i roditelji, udruženi idejama prijateljstva,odgovornosti i kvaliteta sarađuju na postizanju odgojno-obrazovnih ciljeva na način da svaki njihov pojedinačni doprinos ujedno predstavlja i razvoj i unapređenje njihove socijalne zajednice.

VIZIJA ŠKOLE:

Stvoriti zajednicu koja se oblikuje kontinuiranim dogovaranjem nastavnika, učenika i roditelja, a okosnicu mu čine razvoj tehnika efikasnog usvajanja znanja, razvoj komunikacijskih vještina i vještina rješavanja problema te aktivna saradnja sa lokalnom zajednicom

• Kvalitetno podučavanje (efektno i efikasno podučavanje)
• Partnerstvo sa roditeljima
• Partnerstvo sa lokalnom zajednicom