Obavještenje o upisu u I razred Osnovne škole u školskoj 2021/2022. godini.


 

 

 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K o dopuni Zaključka broj: 02-04-8802-1/21 pd 11.03.2021. godine.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

UPUTSTVO O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2021/2021. GODINI (za period od 12.03.2021. godine do 26.03.2021. godine)


 

 

 

 

 

 

Obavještenje o izmjeni Uputstva o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021 (prećišćeni tekst) broj: 11/04-34-2024-3/21 od 02.02.2021. godine.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na podruĉju Kantona sarajevo u školskoj 2020/2021. godini od 02.02.2021. godine.

 

 


 

 

 

 

 

 

Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na podruĉju Kantona sarajevo u školskoj 2020/2021. godini od 02.02.2021. godine.


 

 

 

 

 

 

Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na podruĉju Kantona sarajevo u školskoj 2020/2021. godini od 01.02.2021. godine.


 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE ZA OSIGURANJE UČENIKA JU OŠ „GRBAVICA II“ SARAJEVO za školsku 2020/2021. godinu

Poštovani nastavnici,

Obavještavamo Vas da je za osiguranje učenika u školskoj 2020/2021. godini izabrana osiguravajuća kuća ADRIATIC ODIGURANJE dd.

Uplatu novca za osiguranje učenika izvršit će roditelji putem uplatnice najdalje do 30.09.2020. godine. Primjerak uplatnice bit će dostupan na web stranici škole, a isti su razrednici dužni poslati roditeljima putem e-maila i obavijestiti ih do kada mogu izvršiti uplatu. Dokaz o uplati/uplatnicu roditelji će skeniranu ili uslikanu dostaviti razredniku, koji će na osnovu uplatnica formirati spisak učenika i najdalje do 30.09.2020. godine isti dostaviti sekretaru škole.

Za učenike koji su u stanju socijalne potrebe osiguranje je besplatno i razrednici će iste upisati na poseban  spisak koji se nalazi u zbornici škole.

 

Primjerak uplatnice:

Uslove osiguranja možete preuzeti na slijedećim linkovima: Uvjeti Adriatic_osiguranje od nezgode 1- ISPRAVAK

                                                                                               Anex 1 Uvjeta Nezgode izmjene čl 6 OU

                                                                                               ucenici

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED PISANIH PROVJERA ZNANJA – RAZREDNA NASTAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED PISANIH PROVJERA ZNANJA – PREDMETNA NASTAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPUTSTVO O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI (za period od 14.9. do 9.10.2020. godine)

UVOD

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ranije je dostavilo školama Naredbu broj 11-34-31987/20 od 26. 08. 2020. godine u sastavu koje je  Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini te Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo izdate od Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Navedeni akti predstavljaju inicijalni okvir sigurnom i postepenom otvaranju škola u Kantonu Sarajevo u oklonostima pandemije. Kao što smo već najavili, pripremili smo upute i smjernice za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog rada u školama za period od 14. septembra do 09. oktobra 2020. godine, uvažavajući pri tome organizacionu autonomiju koju škole uživaju.  

I - OSNOVNE ŠKOLE

       a) Opće odredbe

 • Predviđeni Nastavni plan i program realizira se u potpunosti u skladu sa dostavljenim godišnjim i mjesečnim planovima i programima rada nastavnika. Obim, dubinu i sadržaje predviđenih nastavnih tema i jedinica nastavnici prilagođavaju vremenu koje imaju na raspolaganju za realizaciju nastavnog procesa.
 • Ocjenjivanje učenika se vrši u skladu sa Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo odnosno Smjernicama za ocjenjivanje učenika u online okruženju.
 • Za vrijeme trajanja nastave, uz nastavnika sa učenicima u učionici može biti prisutan i asistent u nastavi.
 • Ukoliko se rad škole odvija u smjenama, potrebno je planirati dovoljan vremenski razmak između smjena kako bi se dezinficirale prostorije škole.
 • Boravak u zbornicama i drugim društvenim/zajedničkim prostorijama treba biti sveden na minimum.
 • Nastavnici koji realiziraju neposredni odgojno-obrazovni rad u učionici ne zadržavaju se u školi duže od vremena potrebnog za realizaciju časova. Nastavnik je dužan utvrditi dnevne termine konsultativne nastave za učenike koji su u online okruženju (u ukupnom sedmičnom fondu trajanja konsultativne nastave od 15 minuta od svakog časa koji je realiziran u učionici).
 • Vannastavne aktivnosti, dodatna i dopunska nastava organiziraju se u online okruženju uz maksimalno korištenje video/audio poziva u aktivnoj interakciji nastavnika sa učenikom.
 • Paralelne škole i centri nastavljaju sa radom u skladu sa ranije dostavljenim Uputstvom, broj: 1134-31987-3/20 od 26.8.2020. godine.

 

   b) Razredna nastav

 • Model organiziranja nastavnog procesa za učenike razredne nastave (I do IV, odnosno V razreda), kakav je definisan Uputstvom broj: 11-34-31987-3/20 od 26.8.2020. godine, ostaje na snazi do 09.10.2020. godine. Škole imaju mogućnost da, ukoliko brojno stanje odjeljenja razredne nastave u redovnom procesu broji maksimalno dozvoljenih 15 učenika, organizaraju nastavu za ta odjeljenja bez primjene kombinovanog modela. Roditelji/staratelji učenika koji su izjavili da žele da njihova djeca pohađaju isključivo online model nastave zadržavaju to pravo i dalje bez potrebe za novim izjavama, a roditelji koji žele uključiti svoje dijete u nastavni proces dužni su to najaviti nastavniku razredne nastave najkasnije do 11.09.2020. godine, a od naredne sedmice najkasnije do četvrtka tekuće sedmice za narednu sedmicu. c) Predmetna nastava
 • Od 14. septembra u redovan nastavni proces u školama uvodi se i predmetna nastava od V, odnosno VI do IX razreda po kombinovanom modelu (podsjećamo Vas: kombinovani model nastave realizira se po grupama sa maksimalno 15 učenika, s minimalnim razmakom između učenika od 1,5 metar) kakav vrijedi i za razrednu nastavu uz posebne organizacione i izvedbene pripreme koje podrazumijevaju sljedeće:
 • Učenici predmetne nastave prate nastavu u grupama koje rotiraju na sedmičnom nivou. Grupe učenika utvrđuju razrednici i o tome obavještavaju roditelje/staratelje učenika najkasnije do petka 11. septembra 2020. godine.
 • Roditelji/staratelji učenika koji ne žele da im djeca pohađaju redovan nastavni proces, zbog hroničnih oboljenja učenika ili članova zajedničkog domaćinstva, mogu izjavom protokolu škole ili e-mailom školi izabrati isključivo online nastavni model dostave nastavnog materijala i organiziranja konsultativne nastave sa predmetnim nastavnicima. Izjave roditelja/staratelja se podnose najkasnije do 11. septembra 2020. godine.
 • Čas traje 30 minuta, po redovnom rasporedu časova i to u jednoj učionici za jedno odjeljenje, ne odvija se kabinetska nastava. Izuzetak predstavlja realizacija nastave iz predmeta Vjeronauka, Zdravi životni stilovi, Društvo/kultura/religija te drugi strani jezik gdje je moguće da učenici pohađaju nastavu iz ovih predemeta u drugim raspoloživim učionicama.
 • Grupni/timski rad iz epidemioloških razloga nije preporučljiv. Mali odmor traje 5 minuta i učenici ga provode u učionici, a veliki odmor se ne realizira.
 • Obaveza nošenja zaštitnih maski za učenike i radnike škole propisana je Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.
 • Nastavnicima koji izvode praktičnu nastavu (Tehnička kultura, Informatika i dr.) preporučuje se da u toku redovnog procesa daju učenicima smjernice za izvođenje praktičnih radova kući kada su u online sedmici.
 • Nastava iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj se odvija u skladu sa Informacijom Ministarstva broj: 11-34-8297-11-1/20 od 3.9.2020. godine.
 • Sjednice stručnih organa škole kao i sastanci sa Vijećem roditelja/Vijećem učenika, roditeljski i informativni sastanci održavaju se online.

 

III - ZDRAVSTVENO-EPIDEMIOLOŠKE SMJERNICE U OKVIRU ORGANIZACIJE RADA ŠKOLE

 

Radnici, roditelji i učenici škole dužni su da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera, preporuka i smjernica nadležnih organa i instritucija. U školama u kojima se odvija nastavni proces, posebno treba voditi računa o sljedećem:

 • Odgovornost je roditelja da na dnevnoj bazi kontrolišu tjelesnu temperaturu učenika prije i poslije škole, te da školu obavezno obavijeste o eventualnim slučajevima infekcije COVID-19 u krugu porodice. Obaveza je roditelja da ne šalju učenike u školu ukoliko imaju bilo kakve simptome COVID-19 ili sezonske gripe, nego da se jave školskom dispanzeru i traže daljnja ljekarska uputstva za liječenje učenika. Škole zadržavaju pravo da u svakom momentu mjere temperaturu učeniku, ukoliko učenik pokazuje vanjske manifestacije bolesti ili slabosti organizma. U slučaju da roditelji prijave školi da je porodica/učenik imala kontakt sa inficiranom osobom, učenik se preventivno upućuje na pohađanje online nastave u trajanju od 15 dana
 • Uprava škole i razrednici, dužni su obavijestiti roditelje o sljedećem:
  • da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19)
  • da ne dovode dijete u školu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19
 • Ukoliko učenik razvije bilo koji od simptoma COVID-19 ili sezonske gripe u školi, učenika se izoluje u posebnu prostoriju, nastavnik kontaktira drugo ovlašteno lice škole (pedagog, sekretar, direktor, zamjenik direktora, stručni saradnik) da pozove roditelje/staratelje učenika/ice da odmah dođu po učenika u školu i obrate se nadležnom ljekaru. Dok ovlašteno lice škole kontaktira roditelje i dok roditelji ne preuzmu učenika, za učenika se obezbjeđuje briga u školi.
 • Ukoliko dođe do potvrde infekcije COVID-19 kod učenika ili nastavnika odjeljenje preventivno odmah prelazi na online sistem nastave (u skladu sa Metodologijom online nastave) u narednih 15 dana. Ukoliko među učenicima ili nastavnikom ne bude verifikacije infekcije ili simptoma COVID-19, vraćaju se u redovan nastavni proces po do tada utvrđenom modelu. O događaju se obavještava Ministarstvo a obaveza je stručnih službi škole da na dnevnoj osnovi telefonski kontaktiraju roditelje učenika i nastavnike koji su u samoizolaciji kako bi pratili stanje učenika/nastavnika.
 • U slučaju da rukovodstvo škole ima bio kakve epidemiološke sumnje ili dileme prilikom realizacije neposrednog odgojno-obrazovnog procesa u vezi sa infekcijom COVID-19, dužni su da kontaktiraju nadležne COVID ambulante na području svoje općine i dobiju smjernice i savjete za rad. O provedenim mjerama konsultacija sa nadležnim zdravstvenim ustanovama, direktor sačinjava službenu zabilješku. Obaveza je rukovodstva škole da, ukoliko se dese slučajevi infekcija u pojedinim grupama ili kod pojedinih nastavnika, održavaju situaciju mirnom i staloženom, bez širenja panike unutar školske zajednice, da postupaju po epidemiološkim mjerama i smjernicama i organizaciono obezbjede nastavak daljnjeg školovanja učenicima koji nisu bili izloženi.
 • Ukoliko nastavnik/stručni saradnik škole oboli od COVID-19 direktor škole u toku trajanja oporavka angažuje stručnu zamjenu, u slučaju samoizolacije radnika (sumnja na kontakt sa COVID-19) proces rada se prebacuje na online ukoliko je radnik sposoban za rad od kuće. Ukoliko dođe do oboljenja direktora ustanove postupa se na sličan način, sa time da direktor u slučaju ozbiljnijeg razvoja oboljenja posebnim rješenjem u skladu sa Zakonom o upravnom postupku FBiH imenuje ovlašteno lice koje zastupa školu u toku oporavka direktora škole a najduže na mjesec dana.
 • Tim za praćenje implementaciju kriznog plana na nivou svake škole dužan je da vodi evidenciju u skladu sa tabelama – Kontrolna lista za škole dostavljeno od JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

 

IV - ZAVRŠNE ODREDBE

Škola je dužna da prati aktuelnu epidemiološku situaciju i sve aktivnosti organizuje na način koji osigurava zaštitu zdravlja učenika i radnika.

Podsjećamo roditelje, nastavnike i rukovodstva škola da će Ministarstvo pažljivo analizirati stanje na terenu, na osnovu dostavljenih izvještaja te u saradnji sa nadležnim organima i institucijama donositi nove mjere i smjernice koje će, eventualno, izmijeniti obime neposrednog odgojno-obrazovnog procesa u školama. 

S poštovanjem,


M I N I S T A R  

Mr. Anis Krivić, s.r.  

 

Kompletan dokument možete preuzeti na ovom linku UPUTSTVO skole od 14 9 FINAL


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE ZA UČENIKE II – V RAZREDA I UČENIKE VI – IX RAZREDA

OBAVJEŠTENJE ZA UČENIKE II – V RAZREDA

 

 

PRVI DAN – 01.09.2020. – 8:00 – 9:00 h

(ONLINE – putem učionica OZ na Google for Education)

 

Prvog dana nastave, učiteljice će učenicima dati neophodne informacije o načinu održavanja nastave.

 • Raspored časova
 • Podjela učenika u dvije grupe za pohađanje nastave (A i B grupa)
 • Grupe se određuju po abecednom redu u eDnevniku
 • Obavještenje učenicima o eventualnim promjenama nastavnika

OSTALI DANI – 02.09.–11.09.2020.

 • Nastava će se odvijati na sljedeći način:
NAČIN PRVA SEDMICA  02.–04.09.2020. DRUGA SEDMICA 07.-11.09.2020.
U ŠKOLI A GRUPA B GRUPA
ONLINE B GRUPA A GRUPA

 

NAPOMENE:

- Učenici V razreda časove koje imaju sa učiteljicama realiziraju u školi, u grupama, a za časove predmetnih nastavnika dobijaju online materijale za rad.

 

- Nastavnici učenicima dostavljaju materijale za rad u toku dana, nakon završetka nastave sa grupom koja nastavu pohađa u školi.

 

 

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE ZA UČENIKE VI – IX RAZREDA

 

 

PRVI DAN – ( osim VI razreda) 01.09.2020. – 8:00 – 9:00 h

(ONLINE – putem učionica OZ na Google for Education)

 

Prvog dana nastave, razrednici će učenicima dati neophodne informacije o načinu održavanja nastave:

 

 • Raspored časova
 • Upoznavanje učenika sa imenima predmetnih nastavnika
 • Upoznati učenike sa načinom odvijanja online nastave

 

OSTALI DANI – 02.09.–11.09.2020.

 • Nastava će se odvijati online, putem Platforme Google for Education, prema satnici i rasporedu časova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPISAK UČENIKA PRVOG RAZREDA U ŠKOLSKOJ 2020/21. GODINI

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATNICA ZA NASTAVU U ŠKOLI I ONLINE NASTAVU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE/STARATELJE UČENIKA I RAZREDA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE ZA UČENIKE VI RAZREDA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE – SLUŽBENA E-MAIL LISTA NASTAVNIKA, ADMINISTRATORA I UPRAVE

 

 

 

POŠTOVANI RODITELJI/STARATELJI, DRAGI UČENICI,

 

 

ZA SVE PROBLEME OKO PRISTUPA PLATFORMI „GOOGLE FOR EDUCATION“ MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA SLJEDEĆE MAILOVE:

 • administrator@osgrbavica2.edu.ba / direktor@osgrbavica2.edu.ba
 • mirsad.hadzibeganovic@osgrbavica2.edu.ba
 • nermina.sisic@osgrbavica2.edu.ba

 

RAZREDNIKE I NASTAVNIKE MOŽETE KONTAKTIRATI NA NJIHOVE SLUŽBENE      E-MAILOVE.

RAZREDNICI ĆE ZAKAZATI TERMIN I OBAVIJESTITI UČENIKE KADA ĆE BITI DOSTUPNI ZA INFORMACIJE PUTEM E-MAILA ILI VIRTUELNE UČIONICE „ODJELJENSKE ZAJEDNICE“, KOJE ĆE KREIRATI.

DIREKTOR ŠKOLE

 

SLUŽBENA E-MAIL LISTA

 

PREZIME I IME

 

PREDMET RAZRED SLUŽBENI E-MAIL
Sabahudin-Dino Bakal DIREKTOR direktor@osgrbavica2.edu.ba
Nizam Irma PEDAGOG pedagog@osgrbavica2.edu.ba
Adela Mujkić SEKRETAR sekretar@osgrbavica2.edu.ba
Alajbegović Alma RN I-1 alma.alajbegovic@osgrbavica2.edu.ba
Ćatić Amna RN I-2 amna.catic@osgrbavica2.edu.ba
Borovina Enisa RN I-3 enisa.borovina@osgrbavica2.edu.ba
Begović Aida RN I-4 aida.begovic@osgrbavica2.edu.ba
Habota Fatima RN II-1 fatima.habota@osgrbavica2.edu.ba
Mujkić Edina RN II-2 edina.mujkic@osgrbavica2.edu.ba
Vrejić Slađana RN II-3 sladjana.vrejic@osgrbavica2.edu.ba
Operta Alma RN III-1 alma.operta@osgrbavica2.edu.ba
Ožegović Aida RN III-2 aida.ozegovic@osgrbavica2.edu.ba
Kabaši Mirela RN III-3 mirela.kabasi@osgrbavica2.edu.ba
Omerović Selma RN selma.omerovic@osgrbavica2.edu.ba
Omerović-Šečić Sanida RN IV-1 sanida.omerovic-secic@osgrbavica2.edu.ba
Latić Selvedina RN IV-2 selvedina.latic@osgrbavica2.edu.ba
Nenadić Lejla RN IV-3 lejla.nenadic@osgrbavica2.edu.ba
Mrkaljević Adisa RN V-1 adisa.mrkaljevic@osgrbavica2.edu.ba
Hodžić Adisa RN V-2 adisa.hodzic@osgrbavica2.edu.ba
Redžić Sanela RN V-3 sanela.redzic@osgrbavica2.edu.ba
Gadžo Amela BHSJiK VI-1 amela.gadzo@osgrbavica2.edu.ba
Hurtić Azra GEOGRAFIJA VI-2 azra.hurtic@osgrbavica2.edu.ba
Alimanović Emina MUZIČKA KULT. VI-3 emina.alimanovic@osgrbavica2.edu.ba
Jusufović Haris HISTORIJA VII-1 haris.jusufovic@osgrbavica2.edu.ba
Bašić Mirzeta BHSJiK VII-2 mirzeta.basic@osgrbavica2.edu.ba
Spahić Elmedin BIOLOGIJA VII-3 elmedin.spahic@osgrbavica2.edu.ba
Bjelić Ahmet MATEMATIKA/TK VIII-1 ahmet.bjelic@osgrbavica2.edu.ba
Bećirspahić Mirza TIZO VIII-2 mirza.becirspahic@osgrbavica2.edu.ba
Mujkić Amel TEHNIČKA KULT. VIII-3 amel.mujkic@osgrbavica2.edu.ba
Ćehić Irina NJEMAČKI JEZ. IX-1 irina.cehic@osgrbavica2.edu.ba
Paralović Dragana MATEMATIKA IX-2 dragana.paralovic@osgrbavica2.edu.ba
Hadžibeganović Mirsad INFORMATIKA IX-3 mirsad.hadzibeganovic@osgrbavica2.edu.ba
Knežević Miroslava BHSJiK sasa.knezevic@osgrbavica2.edu.ba
Kozarčanin Emina ENGLESKI JEZ. emina.kozarcanin@osgrbavica2.edu.ba
Tvrtković Amina ENGLESKI JEZ. amina.tvrtkovic@osgrbavica2.edu.ba
Čolić Nihada ENGLESKI JEZ. nihada.colic@osgrbavica2.edu.ba
Šopović Dženita NJEMAČKI JEZ. dzenita.sopovic@osgrbavica2.edu.ba
Šišić Nermina MATEMATIKA/INF nermina.sisic@osgrbavica2.edu.ba
Šadinlijna Fatima INFORMATIKA fatima.sadinlija@osgrbavica2.edu.ba
Grbo Asim FIZIKA asim.grbo@osgrbavica2.edu.ba
Jamaković Nusreta HEMIJA/ KULT Ž. nusreta.jamakovic@osgrbavica2.edu.ba
Kunić Besima HEMIJA besima.kunic@osgrbavica2.edu.ba
Ćatić Aida LK/DKR/GO aida.catic@osgrbavica2.edu.ba
Zolota Samija I VJERONAUKA samija.zolota@osgrbavica2.edu.ba
Drinić Emira I VJERONAUKA emira.drinic@osgrbavica2.edu.ba
Aleksić Željko TIZO/ZŽS zeljko.alaksic@osgrbavica2.edu.ba
Smajić Salmir DKR salmir.smajic@osgrbavica2.edu.ba