OBAVJEŠTENJE ZA OSIGURANJE UČENIKA JU OŠ „GRBAVICA II“ SARAJEVO za školsku 2021/2022. godinu

 

 

Uslove osiguranja možete preuzeti na slijedećim linkovima:

Dopunski uvjeti za kolektivno osiguranje osoba od posljedica nesretnog s...

Tabela invaliditeta

 

 

RASPORED ODJELJENJA U SMJENAMA I SATNICA


 

O B A V J E Š T E NJ E


 

 

 

 

 

 

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2021/2022. godinu

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Novo Sarajevo
JU OŠ “Grbavica II“ Sarajevo
Ul. Behdžeta Mutevelića bb, 71 000 Sarajevo

 

Na osnovu odredbi člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), člana 4, 5. i 6. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 29/21), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje za raspisivanje javnog konkursa, broj: 11-30-25932-1 od 19.07.2021. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Grbavica II“ Sarajevo, broj: 01-270/21 od 29.07.2021. godine, direktor škole raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2021/2022. godinu

 

 1. NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

 

JU Osnovna škola „Grbavica II“ Sarajevo

Behdžeta Mutevelića bb, 71000 SARAJEVO

www.osgrbavica2.edu.ba

 

 1. NAZIV RADNIH MJESTA

 

 1. Nastavnik/nastavnica njemačkog jezika.....1 izvršilac, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine;
 2. Nastavnik/nastavnica hemije/kemije.....1 izvršilac, 6 časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine;
 3. Nastavnik/nastavnica tehničke kulture.....1 izvršilac, 3 časa sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine;
 4. Nastavnik/nastavnica informatike.....1 izvršilac, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine;
 5. Nastavnik/nastavnica razredne nastave.....1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine;
 6. Nastavnik/nastavnica razredne nastave.....1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine;
 7. Spremačica..... 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine;
 8. Nastavnik/nastavnica razredne nastave.....1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa funkcije direktora škole, a najkasnije do 15.01.2022. godine;

 

 1. OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI

 

 • Opis poslova

Za pozicije pod rednim brojem 1,2,3,4,5,6 i 8 radnici obavljaju poslove utvrđene Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu.

Opis poslova za radna mjesta pod rednim brojem 1,2,3,4,5,6 i 8 je slijedeći:

 • neposredni odgojno-obrazovni rad (redovna nastava prema Nastavnom planu i programu),
 • pregled pismenih zadataka i programom predviđenih kontrolnih i grafičkih radova,
 • ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada (razredništvo, sekcije, dopunska, dodatna, fakultativna nastava)
 • pripremanje za neposredno odgojno-obrazovni rad,
 • ostali poslovi:
 • stručno usavršavanje,
 • rad u stručnim organima,
 • saradnja s roditeljima,
 • rad na pedagoškoj dokumentaciji,
 • rad na pedagoškoj elektronskoj dokumentaciji,
 • dežurstvo,
 • konsultacije s učenicima (ukoliko se realiziraju u posebnom terminu van redovne nastave),
 • vođenje stručnog aktiva,
 • rad u komisiji koju imenuju stručni organi škole,
 • rad u komisiji koju imenuje Školski odbor,
 • priprema za izvođenje terenske nastave,
 • posjete kulturnim i javnim ustanovama kao i kulturno-historijskim spomenicima,
 • ostali poslovi po nalogu direktora škole.

Za poziciju pod rednim brojem 7 (Spremačica), radnici obavljaju poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Poslovi ovog radnog mjesta zahtijevaju obavljanje poslova radi održavanja čistoće i urednosti  inventara i unutrašnjosti školske zgrade i školskog dvorišta.

Poslovi se obavljaju na osnovu uputstava i smjernica od strane direktora i sekretara škole, a to su:

 • čišćenje školskih prostorija (hodnika, stubišta, učionica, kancelarija i drugih prostorija, prozora, vrata, namještaja, zidnih obloga i mokrih čvorova),
 • čišćenje dvorišta od otpadnog materijala i snijega,
 • dezinfekcija sanitarija, radnih prostorija, opreme i namještaja,
 • kurirski poslovi u slučaju potrebe,
 • saradnja sa domarom škole i čuvarima,
 • vođenje dnevne evidencije o izvršenim radnim obavezama,
 • i druge poslove po nalogu direktora i sekretara škole.

 

 • Potrebni uslovi iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

 

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Osnovna škola „Grbavica II“ Sarajevo i Izmjenama i dopunama istog (objavljen na www.osgrbavica2.edu.ba).

 

Pozicija 1. Nastavnik/nastavnica njemačkog jezika

 

 • VSS - VII stepen ili studij II ciklusa u skladu sa Bolonjskim procesom
 • Položen stručni ispit.

 

Pozicija 2. Nastavnik/nastavnica hemije/kemije

 

 • Visoka stručna sprema (predbolonjski studij), Prirodno-matematički fakultet, odsjek hemija nastavni ili opšti smjer sa položenim ispitom iz pedagoške i psihološke grupe predmeta ( profesor ili hemijski inžinjer).
 • Viša stručna sprema (predbolonjski studij), Prirodno-matrmatički fakultet, odsjek hemija nastavni smjer. ( nastavnik hemije).
 • Visoka stručna sprema (predbolonjski studij), odsjek biologija i hemija (profesor biologije i hemije)
 • Viša školska sprema, Pedagoška akademija (predbolonjski studij), odsjek ekonomika domaćinstva i hemija (nastavnik ekonomike domaćinstva i hemije).
 • Završen I (prvi) ciklus studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/ Bacheler hemije/kemije.
 • Završen II (drugi) ciklus studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij) sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra hemije/kemije.
 • Završen III (treći) ciklus studija, sa naučnim zvanjem Doktor nauka i odgovarajućim stručnim profilom.
 • Položen stručni ispit.

 

Pozicija 3. Nastavnik/nastavnica tehničke kulture

 

 • Pedagoški fakultet-odsjek tehnički odgoj i kultura življenja
 • Pedagoški fakultet-odsjek tehnički odgoj, kultura življenja i informatika
 • Filozofski fakultet – odsjek tehnički odgoj i informatika -zvanje nastavnik tehničkog odgoja i informatike.
 • Filozofski fakultet – odsjek tehnički odgoj i informatika - zvanje profesor tehničkog odgoja i informatike (180 bodova).
 • Pedagoški fakultet- profesor tehničkog odgoja (240 bodova)
 • Profesor proizvodno - tehničkog obrazovanja;
 • Profesor politehničkog obrazovanja i odgoja;
 • Profesor tehničkog obrazovanja;
 • Nastavnik tehničkog obrazovanja;
 • Pedagoška akademija - grupa tehnički odgoj-informatika.
 • Nastavnički fakultet- nastavnik fizike, informatike sa tehničkim odgojem
 • Viša pedagoška škola- nastavnik politehnike
 • Pedagoško – tehnički fakultet- profesor politehničkog vaspitanja i obrazovanja

Pored navedenih uslova za vršenje poslova iz predmeta tehničke kulture mogu izvoditi i osobe sa završenim:

 • I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u tajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/ Bachelor tehničkog odgoja/kulture, odnosno sa završenim II (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra tehničkog odgoja i kulture življenja, Magistra tehničkog odgoja, Magistra tehničkog odgoja i informatike, odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem doktora odgojnih nauka u kulturi življenja i tehničkom odgoju-metodika nastave tehničkog odgoja u osnovnoj školi.
 • Diplomirani mašinski inženjeri s položenom pedagoško-psihološko-metodičkom grupom predmeta.
 • Položen stručni ispit.

 

Pozicija 4. Nastavnik/nastavnica informatike

 

Profesor Bakalaureat/bachelor - nastavnički smijer

 • Profesor informatike
 • Profesor tehničkog odgoja i informatike
 • Profesor matematike i informatike
 • Bakalaureat/bachelor informatike i tehnike
 • Bakaleureat/bachelor matematike i informatike
 • Bakalaureat/bachelor tehničkog odgoja i informatike
 • Bakaleureat/bachelor fizike i informatike
 • Bakalaureat/bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja sa informatikom

Magistar - nastavnički smijer

 • Magistar tehničkog odgoja i informatike
 • Magistar računarstva i informatike
 • Magistar matematike i informatike
 • Magistar informatike i tehnike
 • Magistar matematike, nastavnički smjer

Profili i stručne spreme uz uslov položene pedagoško-psihološke i metodičko-didaktičke grupe predmeta

 • Bakaleureat/bachelor softverskog inžinjerstva
 • Diplomirani matematičar-informatičar
 • Diplomirani informatičar
 • Diplomirani inžinjer informatike i računarstva
 • Diplomirani inženjer elektrotehnike
 • Magistar softverskog inžinjerstva
 • Magistar matematičkih nauka, smijer teorijska kompjutorska nauka
 • Položen stručni ispit.

 

Pozicija 5., 6. i 8. Nastavnik/nastavnica razredne nastave

 

 • VSS ili VŠS - profesor/nastavnik razredne nastave
 • Lica sa završenim I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje 3, odnosno 4 studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem bakalauret/bachelor za određenu oblast, odnosno sa završenim II (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem magistra za određenu oblast odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem doktor nauka,
 • Položen stručni ispit.

 

Napomena: Ukoliko se na javni konkursu ne prijave lica sa položenim stručnim ispitom, radni odnos se može zasnovati i sa licima koja nemaju položen stručni ispit u svojstvu pripravnika na određeno radno vrijeme, a najduže do isteka roka za polaganje stručnog ispita.                        

 

 Pozicija 7. Spremačica

 

 • Osnovna ili srednja škola

 

 

 1. PREDNOST PRIJEMA U RADNI ODNOS

 

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, te nakon provedene kompletne procedure uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i dodatni bodovi na način propisan članom 16. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21) (u daljem tekstu: Pravilnik), a dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom o bližoj  primjeni kriterija vrednovanja prema uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20) i Instrukcijom o izmjeni i dopunama instrukcije o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema
uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 28/21).

Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima:

 1. da imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo i
 2. da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" ili su zaposleni na određeno vrijeme, što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom iz člana 18. stav (2) tačka f) Pravilnika ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju.

 

 

 1. MJESTO OBAVLJANJA RADA I RADNO VRIJEME

 

Mjesto obavljanja rada radnika je na adresi JU Osnovna škola „Grbavica II“ Sarajevo, Behdžeta Mutevelića bb, 71000 SARAJEVO

 

 • Radno vrijeme radnika na poziciji 1,2,3,4,5,6 i 8 se ostvaruje zavisno od rasporeda časova u školskoj 2021/2022. godini, u dvije smjene. Traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu radnika.
 • Radno vrijeme radnika na poziciji 7 (Spremačica) je 8 (osam) sati dnevno i realizuje se u prvoj i drugoj smjeni, koje se mijenjaju sedmično.

 

 1. IZNOS OSNOVNE PLAĆE

 

 • Za pozicije 1,2,3,4,5,6 i 8 osnovna plaća čini vrijednost koeficijenta složenosti poslova utvrđenog Kolektivnim ugovorom (u skladu sa stečenim zvanjem) umnožen sa utvrđenom osnovicom za plaću, koja iznosi:
 • VI stepen stručne spreme - 1071,00 KM
 • VII stepen stručne spreme, I i II ciklus bolonje (180, 240 i 300 ECTS bodova) - 1165,50 KM

 

 • Za poziciju 7 (Spremačica) osnovna plaća čini vrijednost koeficijenta složenosti utvrđenog Kolektivnim ugovorom umnožen sa utvrđenom osnovicom za plaću, koja iznosi 645,75 KM

 

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave Obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnim novinama i krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 11.08.2021. godine.

 

 1. TELEFON KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA DAVANJE DODATNIH OBAVJEŠTENJA

 

Kontakt osoba zaduženih za davanje dodatnih obavještenja je: 033/642-642, 033/644-525.

 

 1. ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs dostaviti putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu:

 

JU OŠ JU Osnovna škola „Grbavica II“ Sarajevo, Behdžeta Mutevelića bb, 71000 SARAJEVO

Komisiji za provođenje procedure po javnom konkursu za prijem radnika sa naznakom: „Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

 

 1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)

 

 1. svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
 2. diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 5. saglasnost da se obavijesti iz člana 23. stav (1) Pavilnika i preliminarne odluke iz člana 25. stav (2) Pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs;

 

 1. DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)

 

 1. uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
 2. uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi,
 3. uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao,
 4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 5. potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje (ne starija od tri mjeseca),
 6. potvrda da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili da je u radnom odnosu na određeno vrijeme u vrijeme dok je otvoren javni konkurs (član 16. stav (3) Pravilnika),
 7. uvjerenje nadležnog organa kojim se potvrđuje neratni invaliditet,
 8. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
 9. rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
 10. potvrda o posebnom priznaju UNSA,
 11. uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:
 • uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;
 • rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida,
 • dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom,
 • rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja,
 • uvjerenje o učešću u oružanim snagama,
 • uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida,
 • rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta;
 1. dokaz da je kandidat autor/koautor udžbenika koji je u upotrebi u Kantonu Sarajevo.

 

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

 

Dokumenti koje kandidat dostavljaju uz prijavu na javni konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

 

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 25. stav (5), odnosno 26. stav (6) Pravilnika, a najkasnije na dan početka rada u školi, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

 

Kandidati iz člana 22. st. (4) i (5) Pravilnika će u pisanom obliku putem e-mail-a i/ili telefonskim putem biti obaviješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a ukoliko bez opravdanja ne pristupe provjeri radnih i stručnih sposobnosti izgubit će pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.

 

Obavještenje o raspisanom javnom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 31.07.2021. godine, a kompletan tekst konkursa je objavljen na službenoj internet stranici JU OŠ „Grbavica II“ Sarajevo. Konkurs je putem službenog e-maila-a škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama.

 

 

Sarajevo, 31.07.2021. godine             

Direktor škole:

Sabahudin-Dino Bakal, prof.


 

 

 

 

 

 

Obavještenje o upisu u I razred Osnovne škole u školskoj 2021/2022. godini.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE – SLUŽBENA E-MAIL LISTA NASTAVNIKA, ADMINISTRATORA I UPRAVE

 

 

 

POŠTOVANI RODITELJI/STARATELJI, DRAGI UČENICI,

 

 

ZA SVE PROBLEME OKO PRISTUPA PLATFORMI „GOOGLE FOR EDUCATION“ MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA SLJEDEĆE MAILOVE:

 • administrator@osgrbavica2.edu.ba / direktor@osgrbavica2.edu.ba
 • mirsad.hadzibeganovic@osgrbavica2.edu.ba
 • nermina.sisic@osgrbavica2.edu.ba

 

RAZREDNIKE I NASTAVNIKE MOŽETE KONTAKTIRATI NA NJIHOVE SLUŽBENE      E-MAILOVE.

RAZREDNICI ĆE ZAKAZATI TERMIN I OBAVIJESTITI UČENIKE KADA ĆE BITI DOSTUPNI ZA INFORMACIJE PUTEM E-MAILA ILI VIRTUELNE UČIONICE „ODJELJENSKE ZAJEDNICE“, KOJE ĆE KREIRATI.

DIREKTOR ŠKOLE

 

SLUŽBENA E-MAIL LISTA

 

PREZIME I IME

 

PREDMET RAZRED SLUŽBENI E-MAIL
Sabahudin-Dino Bakal DIREKTOR direktor@osgrbavica2.edu.ba
Nizam Irma PEDAGOG pedagog@osgrbavica2.edu.ba
Adela Mujkić SEKRETAR sekretar@osgrbavica2.edu.ba
Alajbegović Alma RN I-1 alma.alajbegovic@osgrbavica2.edu.ba
Ćatić Amna RN I-2 amna.catic@osgrbavica2.edu.ba
Borovina Enisa RN I-3 enisa.borovina@osgrbavica2.edu.ba
Begović Aida RN I-4 aida.begovic@osgrbavica2.edu.ba
Habota Fatima RN II-1 fatima.habota@osgrbavica2.edu.ba
Mujkić Edina RN II-2 edina.mujkic@osgrbavica2.edu.ba
Vrejić Slađana RN II-3 sladjana.vrejic@osgrbavica2.edu.ba
Operta Alma RN III-1 alma.operta@osgrbavica2.edu.ba
Ožegović Aida RN III-2 aida.ozegovic@osgrbavica2.edu.ba
Kabaši Mirela RN III-3 mirela.kabasi@osgrbavica2.edu.ba
Omerović Selma RN selma.omerovic@osgrbavica2.edu.ba
Omerović-Šečić Sanida RN IV-1 sanida.omerovic-secic@osgrbavica2.edu.ba
Latić Selvedina RN IV-2 selvedina.latic@osgrbavica2.edu.ba
Nenadić Lejla RN IV-3 lejla.nenadic@osgrbavica2.edu.ba
Mrkaljević Adisa RN V-1 adisa.mrkaljevic@osgrbavica2.edu.ba
Hodžić Adisa RN V-2 adisa.hodzic@osgrbavica2.edu.ba
Redžić Sanela RN V-3 sanela.redzic@osgrbavica2.edu.ba
Gadžo Amela BHSJiK VI-1 amela.gadzo@osgrbavica2.edu.ba
Hurtić Azra GEOGRAFIJA VI-2 azra.hurtic@osgrbavica2.edu.ba
Alimanović Emina MUZIČKA KULT. VI-3 emina.alimanovic@osgrbavica2.edu.ba
Jusufović Haris HISTORIJA VII-1 haris.jusufovic@osgrbavica2.edu.ba
Bašić Mirzeta BHSJiK VII-2 mirzeta.basic@osgrbavica2.edu.ba
Spahić Elmedin BIOLOGIJA VII-3 elmedin.spahic@osgrbavica2.edu.ba
Bjelić Ahmet MATEMATIKA/TK VIII-1 ahmet.bjelic@osgrbavica2.edu.ba
Bećirspahić Mirza TIZO VIII-2 mirza.becirspahic@osgrbavica2.edu.ba
Mujkić Amel TEHNIČKA KULT. VIII-3 amel.mujkic@osgrbavica2.edu.ba
Ćehić Irina NJEMAČKI JEZ. IX-1 irina.cehic@osgrbavica2.edu.ba
Paralović Dragana MATEMATIKA IX-2 dragana.paralovic@osgrbavica2.edu.ba
Hadžibeganović Mirsad INFORMATIKA IX-3 mirsad.hadzibeganovic@osgrbavica2.edu.ba
Knežević Miroslava BHSJiK sasa.knezevic@osgrbavica2.edu.ba
Kozarčanin Emina ENGLESKI JEZ. emina.kozarcanin@osgrbavica2.edu.ba
Tvrtković Amina ENGLESKI JEZ. amina.tvrtkovic@osgrbavica2.edu.ba
Čolić Nihada ENGLESKI JEZ. nihada.colic@osgrbavica2.edu.ba
Šopović Dženita NJEMAČKI JEZ. dzenita.sopovic@osgrbavica2.edu.ba
Šišić Nermina MATEMATIKA/INF nermina.sisic@osgrbavica2.edu.ba
Šadinlijna Fatima INFORMATIKA fatima.sadinlija@osgrbavica2.edu.ba
Grbo Asim FIZIKA asim.grbo@osgrbavica2.edu.ba
Jamaković Nusreta HEMIJA/ KULT Ž. nusreta.jamakovic@osgrbavica2.edu.ba
Kunić Besima HEMIJA besima.kunic@osgrbavica2.edu.ba
Ćatić Aida LK/DKR/GO aida.catic@osgrbavica2.edu.ba
Zolota Samija I VJERONAUKA samija.zolota@osgrbavica2.edu.ba
Drinić Emira I VJERONAUKA emira.drinic@osgrbavica2.edu.ba
Aleksić Željko TIZO/ZŽS zeljko.alaksic@osgrbavica2.edu.ba
Smajić Salmir DKR salmir.smajic@osgrbavica2.edu.ba