Odluke rješenja i izvještaji

Odluka o isplati naknade za slučaj smrti

Odluka o isplati naknade za slučaj smrti

Odluka o plaćanju Komisije za JN za provođenje postupka Cateringa za 2022. godinu

Odluka o plaćanju Komisije za JN za provođenje postupka Cateringa za 2022. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Usluge dostavljanja pripremljene hrane (Catering) u školu za 2022. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Usluge dostavljanja pripremljene hrane (Catering) u školu za 2022. godinu

Odluka o rashodovanju opreme i sitnog inventara 2020. godina

Odluka o rashodovanju opreme i sitnog invetara 2020

Izvještaj o godišnjem podslovanju škole za 2020. godinu

Izvještaj o godišnjem podslovanju škole za 2020 godinu

Rješenje o imenovanju menadžera OŠ “Grbaviica II”

Menadžer Plana integriteta

Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Osnovna škola “Grbavica II”, Sarajevo

Odluka o imenovanju vršioca dužnosti

 

 

Izvještaj o radu školskog odbora Ju Osnovna škola „grbavica II“ sarajevo u 2022. Godini

Izvještaj o radu školskog odbora

 

O D L U K U   o usvajanju Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada škole  za I polugodište školske 2022./2023. godine

Odluka izvještaj

ODLUKU   o raspisivanju Javnog konkursa za  izbor direktora JU OŠ“Grbavica II“Sarajevo na period od četiri godine

Odluka,direktor


ZAPISNIK  o radu sa pete redovne sjednice Školskog odbora JU OŠ „Grbavica II“ Sarajevo održane dana 30.01.2023. godine

i

ZAPISNIK  o radu sa šeste redovne sjednice Školskog odbora JU OŠ „Grbavica II“ Sarajevo održane dana 09.02.2023. godine

Zapisnici- Skolski odbor


 

Zapisnik sedma sjednica Školskog odbora

Zapisnik 7 sjednica Školskog odbora

 

Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju

Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju

 

VORTT Obrazloženje članovima Školaskog odbora JU OŠ “Grbavica II”

Vortt

 

Zapisnik sa osme sjednice Školskog odbora

Zapisnik osma sjednica

 

Zapisnik sa devete sjednice Školskog odbora

Zapisnik deveta sjednica

 

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa

Odluka o raspisivanju Javni konkurs 2023

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Škola u prirod

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača skola u prirodi

 

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA za izbor direktora/direktorice Javna ustanova Osnovna škola „Grbavica II“ Sarajevo na mandatni period od četiri godine

Odluka o poništenju Javnog konkursa

 

 

 

Zapisnik sa devete sjednice Školskog odbora

Zapisnik 10-a sjednica

 

 

Zapisnik sa desete sjednice Školskog odbora

11 sjednica zapisnik,dnevni red

 

ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor direktora JU OŠ “Grbavica II“ Sarajevo na period od četiri godine

Odluka,direktor Školski odbor 13

 

 

ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa izbor direktora JU OŠ “Grbavica II”, Sarajevo na period od četiri godine

 

 

Zapisnik sa devete sjednice Školskog odbora

zapisnici_Š_O

 

 

O D L U K U   o usvajanju Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada škole  za I polugodište školske 2023./2024. godine

Odluka o usvajanju Izvještaja I polugodište 2023-2024

 

Odluka o zabrani pušenja

Odluka o zabrani pušenja

 

 

Odluka o rashodovanju opreme i sitnog inventara 2023

Odluka o rashodovanju opreme i sitnog inventara 2023

 

Odluka o usvajanju izvještaja o godišnjem poslovanju škole-2023

Odluka o usvajanju izvještaja o godišnjem poslovanju škole-2023